-> Download: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ sửa chữa lớn 05 bộ tời điện LIIIB-1 mã TSCĐ: 1450

-> Download: 1451

-> Download: 1452

-> Download: 1453

-> Download: 1455 -TBVT

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ sửa chữa lớn 05 bộ tời điện LIIIB-1 mã TSCĐ: 1450, 1451,1452,1453,1455 -TBVT