-> Download: Thông báo mời nhà cung cấp SC nhà điều hàn SX năm 2020

Công ty CP Than Mông Dương- Vinacomin Thông báo mời nhà cung cấp SC nhà điều hàn SX năm 2020.