-> Download: QĐ so 3440 Vv phe duyet DC-DT va KHLCNT gói cung cấp dịch vụ ập nhật kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vào dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương-Công ty than Mông Dương (điều chỉnh)

QĐ so 3440 Vv phe duyet DC-DT va KHLCNT gói cung cấp dịch vụ ập nhật kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vào dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương-Công ty than Mông Dương (điều chỉnh)