-> Download: Thông báo mời nhà cung cấp tham dự gói sửa chữa máy bơm nước chịu mòn a xít

-> Download: lưu lượng Q =600m3

-> Download: mã hiệu DF 600-60x6

-> Download: mã TSCĐ 429 -TBCT (Phần động cơ điện 6kV-900 kW)

Thông báo mời nhà cung cấp tham dự gói sửa chữa máy bơm nước chịu mòn a xít, lưu lượng Q =600m3, mã hiệu DF 600-60x6, mã TSCĐ 429 -TBCT (Phần động cơ điện 6kV-900 kW)