-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa trạm bơm dịch nhũ hóa

-> Download: mã hiệu BRW-80-20

-> Download: mã TSCĐ 887 TBCT

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa trạm bơm dịch nhũ hóa, mã hiệu BRW-80-20, mã TSCĐ 887 TBCT