-> Download: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói dịch vụ: sửa chữa lớn 01 bộ tời điện phòng nổ JD-4 mã TSCĐ 603-TBVT

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói dịch vụ: sửa chữa lớn 01 bộ tời điện phòng nổ JD-4 mã TSCĐ 603-TBVT