-> Download: QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa nồi hơi NH1.0-8

-> Download: số chế tạo 155 & các phụ kiện thiết bị kèm ( thuộc HT nồi đun nước tắm công nhân

-> Download: mã TSCĐ 15B NCVKT)

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa nồi hơi NH1.0-8, số chế tạo 155 & các phụ kiện thiết bị kèm ( thuộc HT nồi đun nước tắm công nhân, mã TSCĐ 15B NCVKT)