-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp : gói cung cấp dịch vụ : sửa chữa 01 trạm bơm dịch BRW 200/31.5

-> Download: mã TSCĐ:1282 TBCT

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp dịch vụ : sửa chữa 01 trạm bơm dịch BRW 200/31.5, mã TSCĐ:1282 TBCT