-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ sửa chữa trạm bơm dịch nhũ hóa

-> Download: mã hiệu: BRW 80-20 mã TSCĐ:1138 TBCT

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ sửa chữa trạm bơm dịch nhũ hóa, mã hiệu: BRW 80-20 mã TSCĐ:1138 TBCT