-> Download: QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa khởi động mềm phòng nổ 6KV mã hiệu IEMM- MVS-600/200- mã TSCĐ 544 TBĐL

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa khởi động mềm phòng nổ 6KV mã hiệu IEMM- MVS-600/200- mã TSCĐ 544 TBĐL