-> Download: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói sửa chữa dịch vụ: sửa chữa 01 máy xúc lật hông ZCY-60R mã TSCĐ:1618- TBCT

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói sửa chữa dịch vụ: sửa chữa 01 máy xúc lật hông ZCY-60R mã TSCĐ:1618- TBCT