-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa khởi động mềm phòng nổ

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa khởi động mềm phòng nổ 6KV mã hiệu IEMM-MVS -600/200 mã TSCĐ 544 TBĐL