-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa chữa nồi hơi NH1.0-8

-> Download: số chế tạo 155 & các phụ kiện thiết bị đi kèm mã TSCĐ 15 B-NCVKT

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa chữa nồi hơi NH1.0-8, số chế tạo 155 & các phụ kiện thiết bị đi kèm mã TSCĐ 15 B-NCVKT