-> Download: thông tin kết quả chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: sửa chữa lớn 01 tủ khởi động mềm phòng nổ 6KV mã hiệu IEMM-MVS-600/200(SCT 002) mã TSCĐ:537-TBĐL

thông tin kết quả chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: sửa chữa lớn 01 tủ khởi động mềm phòng nổ 6KV mã hiệu IEMM-MVS-600/200(SCT 002) mã TSCĐ:537-TBĐL