-> Download: QĐ phê duyệt KHLCNCC sửa 70 bộ giá ZH mã TSCĐ 1142-1211 TBCT

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Gói cung cấp dịch vụ Sửa chữa 70 bộ giá TLPT ZH1600/16/24F, mã TSCĐ 1142-:- 1211 TBCT