-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ tư vấn: cập nhật kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vào dự án Khai thác gian đoạn II mỏ than Mông Dương- Công ty than Mông Dương( điều chỉnh)

-> Download: No name

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ tư vấn: cập nhật kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vào dự án Khai thác gian đoạn II mỏ than Mông Dương- Công ty than Mông Dương( điều chỉnh)