-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Sửa chữa Máy bơm nước chịu mòn axít

-> Download: lưu lượng Q=600m3h

-> Download: mã hiệu DF600-60x6

-> Download: mã TSCĐ 429-TBCT

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp  Sửa chữa Máy bơm nước chịu mòn axít, lưu lượng Q=600m3h, mã hiệu DF600-60x6, mã TSCĐ 429-TBCT