-> Download: Thông báo mời nhà cung cấp gói dịch vụ tư vấn: Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án " Khai thác giai đoạn II- Mỏ than Mông Dương- Công ty Than Mông Dương( chiều chỉnh)

Thông báo mời nhà cung cấp  gói dịch vụ tư vấn: Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án " Khai thác giai đoạn II- Mỏ than Mông Dương- Công ty Than Mông Dương( chiều chỉnh)