-> Download: Thông báo kết quả LCNCC sửa chữa hệt hống giám sát

-> Download: lưu trữ tốc độ tời

Thông báo kết quả LCNCC sửa chữa hệt hống giám sát, lưu trữ tốc độ tời