-> Download: Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa áp tô mát phòng nổ

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 22 cái áp tô mát phòng nổ