-> Download: thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp và mời ký kết hợp đồng

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp và mời ký kết hợp đồng gói cung cấp: mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống cho CBCNV trong Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2023