Thực hiện chỉ đạo của BCH Đoàn Than Quảng Ninh và Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương về việc rà soát đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 9/2, BCH Đoàn TN Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2022-2027.

          Hội nghị đã triển khai theo đúng quy trình 4 bước xem xét, thông qua danh sách bổ sung quy hoạch, lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự thông qua hình thức bỏ phiếu kín, từ đó làm căn cứ để tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sư đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch.

Mục đích của việc rà soát, thực hiện quy trình tín nhiệm để bổ sung quy hoạch ủy viên BCH và các chức danh cán bộ Đoàn chủ chốt của ĐTN Công ty; đồng thời rà soát, cho ra khỏi danh sách quy hoạch trước đây đối với các trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định…để báo cáo cấp ủy làm cơ sở bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng để kiện toàn khi có sự luân chuyển.