-> Download: Thông báo mời nhà cung cấp sửa 01 tủ khởi động mềm phòng nổ 6KV mã hiệu IEMM- MVS 600/200- mã TSCĐ 544 TBĐL

Thông báo mời nhà cung cấp sửa 01 tủ khởi động mềm phòng nổ 6KV mã hiệu IEMM- MVS 600/200- mã TSCĐ 544 TBĐL