Ngày 13/3, Đảng ủy Than Mông Dương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, quan triệt và triển khai thực hiện quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng Internets, mạng xã hội.
     Hội nghị yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ - Thủ trưởng các đơn vị lĩnh hội và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng; phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý những hành vi trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.
     Hội nghị cũng được nghe quán triệt kế hoạch số 21-KH/ĐU và Kế hoạch số 33-KH/BCĐ35 ngày 15/02/2023 của Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.