Thực hiện công văn số 1141-CV/ĐU ngày 06/1/2023 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về việc rà soát đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023, ngày 16/2, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; 2025-2030.
 
 
Với tinh thần tập trung dân chủ, minh bạch, công khai, Hội nghị đã tiến hành đầy đủ 04 bước với mục tiêu rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn phù hợp với điều kiện của chức danh được quy hoạch; đồng thời bổ sung những nhân tố mới để phục vụ cho việc đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.
 
 

 

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả bỏ phiếu là căn cứ để Đảng ủy Công ty hoàn thiện hồ sơ cán bộ cấp ủy cơ sở và báo cáo Đảng ủy Than Quảng Ninh theo đúng tiến độ đã đề ra.

Với tinh thần tập trung dân chủ, minh bạch, công khai, Hội nghị đã tiến hành đầy đủ 04 bước với mục tiêu rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn phù hợp với điều kiện của chức danh được quy hoạch; đồng thời bổ sung những nhân tố mới để phục vụ cho việc đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.
Với tinh thần tập trung dân chủ, minh bạch, công khai, Hội nghị đã tiến hành đầy đủ 04 bước với mục tiêu rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn phù hợp với điều kiện của chức danh được quy hoạch; đồng thời bổ sung những nhân tố mới để phục vụ cho việc đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.