-> Download: QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Thuê xe đưa đón CBCNV về quê ăn Tết Xuân Quý Mão năm 2023

-> Download: Thông báo kết quả phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Thuê xe đưa đón CBCNV về quê ăn Tết Xuân Quý Mão năm 2023

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Thuê xe đưa đón CBCNV về quê ăn Tết Xuân Quý Mão năm 2023