-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

-> Download: gói cung cấp: Lập phương án kỹ thuật

-> Download: TKBVTC( phương án thi công) và dự toán: Khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023 Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói cung cấp: Lập phương án kỹ thuật, TKBVTC( phương án thi công) và dự toán: Khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023 Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin