-> Download: CBTT- Đăng ký chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

-> Download: 268- KH tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20171