TRANG CHỦ » Sản xuất kinh doanh

Ngày 23 tháng 07 năm 2016, Lúc 09:51

SXKD 2005 - 2007

Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

Ngày 22 tháng 07 năm 2016, Lúc 15:36

Định hướng phát triển, đồng thời nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch là phấn đấu GDP bình quân 5 năm 2011-2015 tăng 7-8% mỗi năm.

hggf