Ngày 7/4, tại Trung tâm hợp tác đào tạo Hồng Cẩm (Cẩm Tây - Cẩm Phả), Đảng ủy Than Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú trong các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Đảng bộ Than Mông Dương có 19 đồng chí là quần chúng ưu tú được tham gia lớp học lần này. Các học viên đã được học tập, nghiên cứu nội dung của 5 chuyên đề, gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Trải qua thời gian học tập từ ngày 3-7/4/2023, 100% quần chúng ưu tú tham gia lớp đều đủ điều kiện được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong đó, 12/19 đồng chí đạt xếp loại giỏi, 7/19 xếp loại khá.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ; về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.  Qua đó củng cố, nâng cao lòng yêu nước; tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật; có ý thức phục vụ cộng đồng; chủ động, tự giác và có trách nhiệm trong công việc; cần, kiệm, liêm, chính; tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.