-> Download: Thông báo quyết định: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp